in

SPECIJALNO! Plan razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema na levoj obali

Gradska opština Palilula prostire sa na 44.661 hektara. Prema poslednjem popisu iz 2011. godine zaključuje se da je broj stanovnika na opštini Palilula u konstantnom porastu.

Porast broja stanovnika nije adekvatno praćen širenjem vodovodne i kanalizacione mreže. Period od 1988-2010. godine se može smatrati periodom „stagnacije“, koji karakteriše malo ulaganje u održavanje i proširenje postojećih kapaciteta i objekata.

Ovo područje karakteriše nelegalna izgradnja koju prati i izgradnja nelegalne vodovodne i kanalizacione mreže. Nelegalna mreža je van kontrole Beogradskog vodovoda i kanalizacije, i najčešće je tehnički i sanitarno sumnjivog kvaliteta.

Procenjeno je da na području ove opštine postoji oko 5000 nelegalnih vodovodnih priključaka. Trenutno se ulažu se napori da se ovako „uspavan“ sistem obnovi, osavremeni i proširi u cilju priključenja svih naselja na teritoriji opštine i povećanja efikasnosti sistema u celini.

vodovod-kanalizacija-2016-2025-06

Postojeće stanje vodovodne mreže

Na teritoriji GO Palilula registrovano je 20 200 priključaka na gradsku vodovodnu mrežu. Veći deo GO Palilula, približno 30 000 hektara, je u nadležnosti PKB-a, koji ima sopstveni sistem snabdevanja vodom za 9000 stanovnika.

Distributivna vodovodna mreža na teritoriji opštine Palilula oko ima 300 km cevovoda. Osnovna karakteristika distributivne vodovodne mreže je raznolikost u starosti i vrsti cevnog materijala, kao i radnih uslova.

vodovod-kanalizacija-2016-2025-01

Starost cevi i učešću u ukupnoj vodovodnoj mreži BVS na teritoriji opštine

Postojeće stanje kanalizacione mreže

Zbog svoje rasprostranjenosti kanalizaciona mreža na teritoriji GO Palilula pripada jednim delom Banatskom kanalizacionom sistemu (leva obala Dunava), dok drugi deo opštine Palilula, na desnoj obali Dunava, pripada Centralnom kanalizacionom sistemu.

Banatski kanalizacioni sistem zauzima površinu od 12 214 ha, a 32 961 stanovnika na ovom delu sistema je obuhvaćeno kanalisanjem. Dužina kanalizacione mreže za upotrebljene vode iznosi približno 32 km, a za atmosferske 12 km.

Koncept kanalisanja Banatskog kanalizacionog sistema definisan je kroz Regulacioni plan za izgradnju primarnih objekata i vodova Banatskog sistema, 1996.god. i kroz Generalni projekat Beogradskog kanalizacionog sistema iz 2011.godine. Izgradnja kanalizacionog sistema započeta je izgradnjom KCS Borča i KCS Kotež, kao i glavnih potisa i kolektora.

Ovaj sistem zamišljen je kao separacioni, pri čemu je recipijent za opadne vode reka Dunav preko planiranog postrojenja. Recipijent za kišne vode su postojeći melioracioni kanali, koji su neadekvatno održavani. Jedan deo kišnih voda, na području uz Pančevaki put kanališe se ka KCS Reva, preko koje se dalje potiskuju u Dunav.

Postoji delimično izgrađena fekalna kanalizacija u delovima naselja Borča i Kotež, ali se radi o privremenom sistemu, koji nema kapaciteta za nova priključenja korisnika.

vodovod-kanalizacija-2016-2025-05

Primarni sistem kolektora, duž Zrenjaninskog i Pančevačkog puta do izliva u Dunav sa planiranim PPOV je delimično izveden, ali nije u funkciji. Kostur sistema je formiran, ali neki objekti ovog dela sistema dugo se grade i nisu dovršeni, a neki nisu pušteni u funkciju (kolektor u Pančevačkom putu, KCS Krnjača 1).

Da bi se formirao kompletan kanalizacioni sistem potrebna je izgradnja svih ključnih objekata i nedostajeće primarne kanalizacione mreže, i nakon toga postepeno povizivanje i puštanje u funkciju sekundarne mreže u naseljima

Plan razvoja sistema vodosnabdevanja na levoj obali

Pokrivenost konzumog područja vodovodnom mrežom na opštini Palilula je na zadovoljavajućem nivou. U narednom periodu planira se rekonstrukcija primarnih objekata vodosnabdevanja, radi pouzdanijeg snabdevanja korisnika, kao i opremanje novih lokacija vodovodnom mrežom i zamena dotrajalih cevovoda, prema sagledanim potrebama na terenu i utvrđenim prioritetima korisnika mreže JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

vodovod-kanalizacija-2016-2025-02

Naselja na levoj obali Dunava pripradaju banatskom podsistemu prve visinske zone vodosnabdevanja. Snabdevanje se vrši preko primarnih cevovoda u Zrenjaninskom i Pančevačkom putu i najveći deo konzumnog područja ima zadovoljavajuće vodosnabdevanje.

U narednom periodu planira se izgradnja primarnih cevovoda, duž novog novog mosta preko Dunava, saobraćajnice Severna tangenta i Zrenjaninskog puta, čime bi se obezbedio dodatni plasman vode i stvorili uslovi za kvalitetnije snabdevanje vodom korisnika ovog dela sistema i realizaciju privredne zone uz navedenu saobraćajnicu.

Razvoj nedostajuće sekundarne mreže i zamena dotrajalih cevovoda odvijaće se prema sagledanim potrebama na terenu i utvrđenim prioritetima korisnika mreže JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Planirana realizacija primarnih objekata sistema vodosnabdevanja

  1. Primarni cevovodi 2h Ø500 mm duž novog mosta preko Dunava;
  2. Cevovod Ø500 mm duž saobraćajnice Severna tangenta;
  3. Produžetak cevovoda Ø500 mm duž Zrenjaninskog puta i povezivanje u prsten sa cevovodom iz pravca novog mosta preko Dunava,
    u cilju dodatnog plasmana vode i stvaranja uslova za kvalitetnije snabdevanje i realizaciju privredne zone uz navedenu saobraćajnicu.

Investiciona vrednost. vrednost 6,86 miliona evra
Prioritet 2, planirani period realizacije 6-8 godina

Plan razvoja sistema kanalizacije na levoj obali

Kanalizacioni sistem na levoj obali Dunava koncipiran je kao nezavisan, separacioni sistem, koji pokriva oko 12.000 ha, pri čemu je recepijent za otpadne vode reka Dunav preko planiranog postrojenja PPOV „Krnjača“.

Recipijent kišnih voda su postojeći melioracioni kanali neadekvatno održavani, koji su urbanizacijom u velikoj meri izgubili svoju funkciju.

Postoji delimično izgrađena fekalna kanalizacija u delovima neselja Borča i Kotež, ali se radi o privremenom sistemu, koji je u lošem stanju i koji nema kapaciteta za nova priključenja korisnika. Primarni sistem kolektora duž Zrenjaninskog i duž Pančevačkog puta do izliva u Dunav je delimično izveden, ali nije u funkciji.

Osnovne karakteristike sistema su neplanska gradnja, visok nivo podzemne vode i nezadovoljavajući sanitarni uslovi za život na većem delu lokaliteta. Upravo iz tih razloga razvoj sistema fekalne kanalizacije u naseljima na levoj obali Dunava, u cilju zaštite zdravlja velikog broja stanovnika, predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata Grada.

vodovod-kanalizacija-2016-2025-03

Preduslov za dalju izgradnju kanalizacionog sistema jeste aktiviranje primranih odvodnika, dok će se sekundarna mreža razvijati sukcesivno, paraleleno sa izgradnjom neophodnih primarnih objekata u sistemu, a po usvajanju neophodne planske dokumentacije ili u postojećim ulicama, gde za to postoje ispunjeni tehnički i formalno-pravni uslovi. Prioritet je naselje Krnjača, gde su sanitarni problemi najizraženiji.

Planirana realizacija primarnih objekata kanalizacinog sistema

Radi stvaranja uslova za kanalisanje naselja na levoj obali Dunava neophodno je izgraditi sistem primarnih kolektora i crpnih stanica i pustiti u funkciju ranije uzgrađene primarne objekte u sistemu i to:
1. PPOV „Krnjača“
2. Aktiviranje kolektora u Pančevačkom putu;
3. KCS „Krnjača 2“;
4. Kolektor od naselja Kotež do Zrenjaninskog puta;
5. Kolektor u Zrenjaninskom putu do priključka za neselje Borča;
6. Kolektor od Zrenjaninskog puta do KCS „Borča“;
7. Kolektora od KCS „Ovča“ do Pančevačkog puta i KCS „Ovča“.

Dinamika realizacije sekundarne mreže

Puštanjem u funkciju KCS „Krnjača 1“, koja je u završnoj fazi izgradnje, moguće je izvršiti ispitivanje i sanaciju izvedenih kolektora u Pančevačkom putu i priključiti deo privredne zone uz Pančevački put.

Primenom alternativnog sistema kanalizacije pod pritiskom, pogodnog za uslove na terenu kakavi su prisutni u najnižim delovima naselja Krnjača, stvoriće se uslovi za uvođenje kanalizacije u najugroženije delove naselja Braće Marić, pre puštanja u funkciju KCS „Krnjača 2“.

Za ostale delove naselja Krnjača portebna je izgradnja KCS „Krnjača 2“ sa dovodono-odvodnim kolketorima, dok je za delove naselja Borča i Ovča potrebno nastaviti sa izgradnjom kolektora u Zrenjaniskom putu, kao i drugih primarnih objekata u sistemu.

Sekundarna mreža može se graditi paralelno sa primarima od najnizvodnijeg ka najuzvodnijim delovima sliva.

vodovod-kanalizacija-2016-2025-04

U tabeli su dati prioriteti, investicione vrednosti i rokovi izgradnje za sve obejkte banatskog kanalizacionog sistema na teritoriji GUP-a, a s obzirom na obuhvat područja, kompletno opremanje kanalizacijom naselja na levoj obali Dunava očekuje se za narednih osam godina

Plan razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema na levoj obali

vodovod-kanalizacija-2016-2025Sve detalje plana razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema možete preuzeti na link ispod. Takođe, na email adresu možete postaviti pitanja u vezi sa realizacijom plana za pojedina naselja ili njihove delove.
Preuzmite:
PLAN RAZVOJA VIK SISTEMA NA PODRUČJU OPŠTINE PALILULA – 6.74 MB
Pitanja možete postaviti na e-mail:
vik_palilula@beoland.com

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

6 Comments

  1. Svaka cast na prilogu. Iz plana se moze vidti da zele da zavrse posao „privrednicima“ u zoni Pancevackog puta. To ce mozda i biti uradjeno ali ce rok biti verovatno 6 umesto 2 godne. Ostalo ce da ceka jer se ne vidi plan finansiranja. A politicki ovaj narod je razjedinjen i nebitan. Da smo mi na dunavskoj strani glasali za jednu lokalnu stranku i dobili na Paliluli 30-40 %, kanalizacija bi pocela da se gradi ovog leta i to svuda.

  2. U OVOM PRIKAZANOM PLANU RAZVOJA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA NA PODRUCJU OPSTINE PALILULA UOPSTE SE NE VIDI GRAFICKI NI TEKSTUALNI PRIKAZ A POGOTOVO ROK IZRADE SEKUNDARNE KANALIZACIONE MREZE U NASELJU POPOVA BARA-BORCA, DOK JE TO GRAFICKI BILO PRIKAZANO U BROSURI “SNS” PRILIKOM PREDIZBORNE KAMPANJE. DA LI SE RADI O JOS JEDNOJ VELIKOJ PREVARI GRADJANA TO JEST GLASACA? NEMOJTE SE VADITI NA NEDOSTAJUCI REGULACIONI PLAN.

  3. Umesto da se legalizacija placa gradu, opstini, legalizatorima koji traze reket sve pare od legalizacije treba da idu u lonalnu infrastrukturu. Zato i zbog mnogo cega drugog nam treba opstina. Prosta racunica 20 hiljada nelegalnih objekata x(puta) 2500 evra = 50 miliona evra = kanalizacija na desnoj obali.

  4. Kao i mnogo puta do sada, svaka priča vezana za temu „kanalizacija na levoj obali Dunava“, završi se na definisanju problema, koji je nama stanavnicima Krnjače jako dobro poznat. Gospodo. ta mani te se priče, počnite da delate. Ovo je za vas nemoguća misija…podzemne vode, nivo Dunava?!!! Šta je sa savremenim tehnologijama, materijalima, strućnjacima? Holanđani „otimaju zemlju od mora“. Pitajte ih kako to rade. A novac? Nađe se za sve, pa odvojte sredstva i za „levu obalu“ i mi plaćamo porez…halo I zona! Prestanite da nas tretirate kao gradsku deponiju i mi bismo leti da sedimo na terasi i udišemo svež vazduh!

Put od BSK Borče do finala Lige šampiona

Delovi Borče i Ovča sutra bez struje