in

Prijavite se za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva i voćarstva

Dodela podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva i voćarstva-2015

Sekretarijat za privredu objavio je danas javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva i voćarstva na teritoriji grada Beograda za 2015. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku i postavljanje opreme (plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap za proizvodnju povrća i sistema za navodnjavanje kap po kap za zasad voća).

U okviru istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave i to samo za nabavku i postavljanje jedne vrste opreme koja je predmet ovog javnog poziva.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ima prebivalište na teritoriji grada Beograda i ako je nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda, kao i da je katastarska parcela na koju se postavlja oprema u vlasništvu – suvlasništvu podnosioca prijave ili u vlasništvu – suvlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili u zakupu od podnosioca prijave najmanje do 2021. godine.

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da poseduje saglasnost vlasnika – suvlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog javnog poziva.

Prednost prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava ima podnosilac prijave koji konkuriše za podsticajna sredstva za nabavku i postavljanje plastenika za proizvodnju povrća i podnosilac prijave koji nije koristio podsticajna sredstva u oblasti povrtarstva i voćarstva koje je dodeljivao Grad Beograd.

Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto cene prihvatljivih troškova nabavke i postavljanja opreme.

Kako da se pijavite 

Obrasci prijave i izjave su dostupni i mogu se preuzeti sa internet-prezentacije Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu u Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/7157-402 i 011/7157-399.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1, Beograd, šalter broj 3.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 16. oktobar do 15 časova. Prijave podnete preporučenom pošiljkom, predate pošti najkasnije 16. oktobra do 15 časova, smatraće se blagovremenim. Neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili i-mejlom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    OPASNO I KAŽNJIVO: Okretanje na „šupljim“ delovima ograde na Zrenjanincu

    Besplatan koncert Dejana Matića u Padinskoj Skeli-2015

    Besplatan koncert Dejana Matića u Padinskoj Skeli