Administrator informacionih sistema i tehnologije

od

Sajt Dom zdravlja dr Milutin Ivković Palilula

DOM ZDRAVLjA
“Dr MILUTIN IVKOVIĆ” – PALILULA
Beograd, Knez Danilova 16
tel. 011/3223-655, faks: 011/324-88-44

Administrator informacionih sistema i tehnologije na određeno vreme do 6 meseci, uz probni rad (trajanje probnog rada 2 meseca)

Opis poslova: realizuje korisničke zahteve,odnosno dizajn informacionih sistema, odnosno aplikacija, pruža stručnu podršku u projektovanju modela podataka, modela procesa i korisničkog interfejsa IS, administrator računarske mreže, idejna rešenja mreže, administrator sistema, učešće u razvoju i održavanju softvera, pomoć i učestvovanje u administraciji IS, održavanje računara i računarske opreme-održavanje operativnih sistema, programa i hardvera, servisiranje računara, dodavanje, brisanje, kreiranje, menjanje korisničkih naloga i resetovanje lozinki, održavanje mreže u radnom stanju, izrada i održavanje web sajta DZ, edukacija zaposlenih za korišćenje Informacionog sistema, rad na terenu u okviru održavanja kompjuterske opreme i mreže u svim zdravstvenim stanicama i ambulantama, za svoj rad je odgovoran rukovodiocu odseka, radi i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu direktora kome je odgovoran za svoj rad, postavlja i okdržava integrisani sistem računarske i mrežne opreme servera, računarskih radnih jedinica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza, postavlja i održava integrisani sistem sistemskog softvera i servisa operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih, postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka, učestvuje u izradi projektne dokumentacije, testira programske celine po procesima, podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza, instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa operativnih sistema, korisničkih aplikacija, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta, sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka.

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti računarskih tehnologija: na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; vozačka dozvola B kategorije.

OSTALO: uz molbu priložiti: biografiju, fotokopiju diplome o završenom fakultetu i fotokopiju državljanstva. Dostaviti neoverene fotokopije, koje se ne vraćaju kandidatima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, poštom ili ličnom dostavom u pisarnici DZ”Dr Milutin Ivković” , ulica Knez Danilova 16, IV sprat, soba broj 12. Obavezno naznačiti za koje radno mesto se konkuriše.

Rezultati oglasa će biti objavljeni na sajtu Doma zdravlja www.dzpalilula.org.rs.i na oglasnoj tabli IV sprat. Kontakt osoba: Slavica Đorđević.

Da biste se prijavili za ovaj posao pošaljite vaše podatke na office@dzpalilula.org.rs